Loading…

Algemene Voorwaarden

Belangrijk om te weten

Voor het Online aanbod van Restaurants en Winkels van Ring2Bring zijn algemene voorwaarden van toepassing. Plaats je een order op Ring2Bring bij een van onze restaurants en winkels dan ga je automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden zoals hieronder beschreven.

Lees de algemene voorwaarden zorgvuldig voordat je een bestelling op Ring2Bring.nl plaatst. Door een bestelling te plaatsen via deze website, via je telefoon of via onze mobiele applicaties, verklaar je deze algemene voorwaarden bindend op jou van toepassing.

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

1. Ring2Bring: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Zilverenberg 36, 5234 GM te ’s-Hertogenbosch.

2. Klant: een ieder die middels de website een bestelling plaatst en laat bezorgen.

3. Bezorger, hierna te noemen Bringer: iedere bij Ring2Bring aangesloten natuurlijke persoon die in opdracht van klanten bestellingen bezorgt.

4. Bezorgzaak: de partij die de door de klant middels de website bestelde en door de bezorger te bezorgen maaltijd bereidt of non-food items aanbied en aan de bezorger beschikbaar stelt.

5. Website: www.ring2bring.nl.

6. Bestelling: iedere bestelling van een maaltijd of non-food producten, geplaatst door een klant middels de website.

7. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN 1.

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek en gebruik van de website, iedere overeenkomst tussen de klant en Bringer betreffende de levering van een bestelling en iedere rechtsverhouding tussen Ring2Bring enerzijds en de Bringer en klant anderzijds.

2. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend met voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van Ring2Bring worden afgeweken.

3. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval dient in onderling overleg te worden getreden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

4. Op de website van Ring2Bring bevinden zich interne en externe restaurants/winkels met en zonder samenwerkingsovereenkomst.

a. Interne samenwerkende bezorgzaken. Productprijzen op de Ring2Bring.nl website zijn standaardprijzen (of standaardprijzen inclusief een service toeslag) en exclusief bezorgkosten.

b. Interne niet samenwerkende bezorgzaken hebben geen enkele samenwerking met Ring2Bring.nl (Productprijzen op de Ring2Bring.nl website zijn standaardprijzen inclusief een service toeslag en exclusief bezorgkosten) Het aanbod van niet samenwerkende bezorgzaken op de Ring2Bring.nl website zijn geen intellectuele eigendommen en dienen slechts als informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. (voor meer info zieDisclaimer)

c. Externe samenwerkende bezorgzaken verzorgen zelf de bezorging, Ring2Bring geeft slechts uw reservering door aan desbetreffende bezorgzaak en fungeert enkel als bemiddelaar. (Productprijzen en bezorgkosten op de Ring2Bring.nl website zijn prijzen opgegeven door betreffende bezorgzaak)

ARTIKEL 3. | OVER RING2BRING, BESTELLINGEN VAN DE KLANT EN UITVOERING DAARVAN DOOR DE BRINGER

1. Ring2Bring exploiteert een online platform (de website) waarop klanten maaltijden en non-food items kunnen bestellen bij de op de website als beschikbaar aangeduide bezorgzaken. De klant voert de postcode in van het bezorgadres, waarna de bezorgzaken worden getoond waar de klant, een bestelling kan plaatsen.

2. Een door een klant geplaatste bestelling wordt automatisch doorgezet naar de door Ring2Bring in gebruik gegeven mobiele applicatie, waarna één van de Bringers de order accepteert.

3. De geaccepteerde order wordt door de Bringer zo spoedig en correct mogelijk uitgevoerd door de bestelling aan de betreffende bezorgzaak telefonisch door te geven en de klant op de hoogte te houden van de status van de bestelling middels mail en sms. De Bringer dient de bestelling, wanneer deze gereed is, zo spoedig mogelijk bij de betreffende bezorgzaak af te halen en de bestelling zo spoedig mogelijk bij de klant af te leveren.

4. De order zal na acceptatie door de Bringer tussen de 45 – 90 min worden bezorgd bij de klant. Indien de levering vertraging oploopt, hetzij door tijdelijk niet in voorraad, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan direct op de hoogte worden gesteld door de Bringer.

5. Bezorgkosten variëren per bezorgzaak, bezorgkosten van samenwerkende bezorgzaken kunnen verschillen en worden berekend aan de hand van geografische afstand tussen bezorgzaak en consument.

ARTIKEL 4. | RECHT VAN ONTBINDING NA PLAATSEN VAN EEN BESTELLING

1. Het is mogelijk een bestelling te annuleren, indien dit binnen 10 minuten gebeurt nadat de bestelling is geplaatst en mits het om een maaltijd order gaat en deze nog niet is bereid door het restaurant. U kunt deze annulering alleen doorgeven per mail.

2. Alle gerechten en non-food producten zijn uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een gerecht of product tijdelijk niet op voorraad is of dat het is uitverkocht. U wordt hiervan z.s.m. door de Bringer van op de hoogte gebracht. In dat geval heeft de klant het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.

3. Bij het annuleren van een betaalde bestelling of een artikel uit een bestelling dan word het krediet bedrag binnen 14 werkdagen teruggestort op het rekeningnummer dat door de klant word opgegeven.

ARTIKEL 5. | PRIJS, BEZORGKOSTEN EN BETALINGEN DOOR DE KLANT

1. Ten aanzien van betalingen is de klant uitsluitend gehouden tot betaling van de prijs van de bestelling en de bezorgkosten. De door de klant verschuldigde totaalprijs, inclusief btw en bezorgkosten, wordt uitdrukkelijk bij het plaatsen van de bestelling vermeld.

2. Betaling door de klant dient te geschieden volgens de door de klant geselecteerde betaalmethode; middels iDeal, Bitcoin dan wel contant aan de Bringer. Indien de klant, in geval van contante betaling, zijn betalingsverplichtingen jegens de Bringer niet nakomt, is de Bringer gerechtigd de bestelling niet af te leveren.

3. Online betalingsmogelijkheden van de bestelling geschiedt altijd geheel vooraf. De bestelling wordt pas bezorgt zodra de betaling volledig is voldaan en op onze rekening is bijgeschreven.

4. Wanneer de online betaling niet binnen 10 min is voldaan, wordt de bestelling geannuleerd.

5. De bij de artikelen genoemde prijzen en andere genoemde prijzen zijn in € (Euro) incl. BTW.

6. Ring2Bring is niet aansprakelijk voor de gevolgen van zet-, type- en/of programmeer - of programmafouten op haar website. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

7. Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.

ARTIKEL 6. | KLACHTBELEID VOOR KLANTEN EN EXTERN SAMENWERKENDE RESTAURANTS/WINKES.

1. Klachten in verband met het gebruik van de website of anderszins betrekking hebbend op de dienstverlening van Ring2Bring, dienen per e-mail bij Ring2Bring te worden ingediend, zo spoedig mogelijk nadat de klant cq. extern samenwerkende restaurant/winkel, de klacht heeft geconstateerd.

Bij Ring2Bring ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

ARTIKEL 7. | LEVERING INTERNE SAMENWERKENDE BEZORGZAKEN

1. Samenwerkende interne bezorgzaken besteden het bezorgen van de bestellingen uit aan Ring2Bring.

2. Niet interne samenwerkende bezorgzaken besteden hun bezorging niet uit aan Ring2Bring.nl en hebben geen enkele samenwerking

ARTIKEL 8. | LEVERING EXTERNE SAMENWERKENDE BEZORGZAKEN

1. Externe samenwerkende bezorgzaken besteden het bezorgen van de bestellingen niet uit aan Ring2Bring.

2. Externe samenwerkende bezorgzaken streven ernaar om bestellingen 60-90 minuten, na ontvangst van de order te leveren.

3. De Externe samenwerkende bezorgzaken zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

ARTIKEL 9. | OVERIGE BEDINGEN OMTRENT AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING SAMENWERKENDE EN NIET SAMENWERKENDE BEZORGZAKEN

3. Ring2Bring draagt nimmer enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan als gevolg van door de klant of bezorger verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

2. Ring2Bring garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de eisen voor de consument.

3. De onder 2. genoemde garantie geldt tot aan aflevering aan consument.

4. Als bewijs met betrekking tot de garantie ontvangt de klant een orderbevestiging van Ring2Bring, als aankoopbewijs.

5. Restaurants die een samenwerkingsovereenkomst met Ring2Bring hebben zijn niet aansprakelijk indien een geleverde order niet op een degelijke juiste temperatuur word afgeleverd.

6. Restaurants die geen samenwerkingsovereenkomst met Ring2Bring hebben, daarvan organiseert Ring2Bring de logistiek tussen product en consument, het betreffende restaurant is nimmer aansprakelijk indien een geleverde zaak niet aan de eisen van een consument voldoet.

7. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan eisen van de consument, zal Ring2Bring de zaak binnen redelijke termijn daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, naar keuze van Ring2Bring vervangen worden of zorgdragen voor herstel.

8. Deze genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder toestemming van Ring2Bring, u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de producten of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de producten niet bestemd is.

9. Onverminderd het bovenstaande is Ring2Bring niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de klant.

10. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Ring2Bring of zijn ondergeschikten.

11. Het risico van beschadiging en/of vermissing te laat of niet leveren van producten berust bij de samenwerkende restaurants/winkels tot het moment van bezorging aan de consument.

ARTIKEL 10. | PRIVACY KLANT

1. Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Ring2Bring. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst, het voeren van een verantwoord klantenbeheer, risicobeheer en voor marketingdoeleinden. Wij verstrekken geen gegevens aan derden die uw privacy aantasten. Indien u van ons geen commerciële aanbiedingen meer wenst te ontvangen, kunt u dit per e-mail aan ons bevestigen

ARTIKEL 11. | INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op de website, waaronder mede begrepen de vormgeving en werking daarvan, alsmede de daarop geplaatste beelden en teksten, behoren toe aan Ring2Bring. Het is iedere bezoeker en gebruiker van de website verboden dit materiaal te verveelvoudigen, te reproduceren of op enige andere wijze te gebruiken dan noodzakelijkerwijs in verband staat met het normale gebruik van de website. Bij overtreding zal een juridische procedure gevolgd worden.

ARTIKEL 12. | SLOTBEPALINGEN

1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

3. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Ring2Bring aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.

Heeft u vragen, klachten of opmerkingen, neem dan contact op met Ring2Bring.

Ring2Bring is onderdeel van CHOOSE2DELIVER B.V. ingeschreven in de KvK regio Amsterdam onder nummer 63512645 . BTW Identificatie nummer NL855363940B01.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel